การบินไทย ช่างโครงการ Engine Rebirth สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท
การบินไทย ช่างโครงการ Engine Rebirth สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท
การบินไทย โชว์ศักยภาพฝ่ายช่างในโครงการ “Engine Rebirth” […] อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย ช่างโครงการ Engine Rebirth สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท


การบินไทย โชว์ศักยภาพฝ่ายช่างในโครงการ “Engine Rebirth” สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท

วัน 17 มีนาคม 2565 นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท การบินไทยฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และสถานะของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน

โดยฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยานได้ปรับลดจำนวนพนักงานลงจากประมาณ 200 คน เหลือ 33 คน เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดฝูงบิน และสถานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ในช่วงวิกฤติ จึงเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการที่เกิดจากการระดมความคิดของพนักงาน (Initiative) เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้ริเริ่มโครงการ Initiative “Engine Re-birth” โดยการนำชิ้นส่วนเครื่องยนต์ GE CF6-80C2B1F ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ที่ปลดระวางแล้ว แต่ยังคงมีชิ้นส่วนอะไหล่ ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ (Serviceable Condition) มาประกอบเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้บริษัทฯ

นายเชิดพันธ์กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 2 เดือนที่ทีมงานสายช่างของการบินไทย ได้ใช้ศักยภาพ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ ในการรวบรวมอะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆ

ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านบาท มาทำการประกอบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ และทดสอบสมรรถนะจนได้เครื่องยนต์ GE CF6-80C2B1F แบบสมบูรณ์ที่พร้อมใช้งาน โดยได้รับใบรับรองการซ่อมตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

รวมถึงองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) เนื่องด้วย ในอุตสาหกรรมการบินเครื่องยนต์รุ่นดังกล่าวเป็นที่นิยมและมีความต้องการสูง บริษัทฯ จึงสามารถจำหน่ายเครื่องยนต์ที่ประกอบได้ในราคาที่สูงกว่า 100 ล้านบาท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงประมาณ 20 เท่า จึงนับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของสายช่างของบริษัทการบินไทย

อ่านข่าวต้นฉบับ: การบินไทย ช่างโครงการ Engine Rebirth สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาทปฏิกิริยาของคุณ?