ททท. จัดงาน Open House Open Data พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลดิจิทัล
ททท. จัดงาน Open House Open Data พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลดิจิทัล
ททท.จัดงาน Open House Open Data หวังใช้ Big Data พลิกโฉ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: ททท. จัดงาน Open House Open Data พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลดิจิทัล


ททท.จัดงาน Open House Open Data หวังใช้ Big Data พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย เผยความร่วมมือองค์กรพันธมิตร เชื่อมโยงข้อมูล อำนายความสะดวกนักท่องเที่ยว ด้านภาคธุรกิจแนะดึงข้อมูล “เราเที่ยวด้วยกัน” วิเคราะห์เทรนด์-วางกลยุทธ์การท่องเที่ยว

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ททท. จัดงาน Open House Open Data “Data Driven Mart” ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มพูนประสิทธิผลให้องค์กร และกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และกิจกรรมเสวนาความร่วมมือในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้เทคโนโลยีให้เกิดการเปิดประเทศ ระหว่าง ททท. และหน่วยงานพันธมิตร

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือกับ Digital Transformation พร้อมรับการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในอนาคต ททท. มีแผนการบูรณาการข้อมูลภาคการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

“การจะเกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ททท.ต้องประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน” นายนิธี กล่าว

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ รองประธานกรรมการ บริษัทไทยดิจิตัล แพลฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม “TAGTHai” หรือ “ทักทาย” มีเป้าหมายเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สินค้า-บริการธุรกิจการท่องเที่ยวไทย และช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การนำ Big data มาประมวลผล จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการ แก่ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) กล่าวว่า การบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน จะเปิดโอกาสให้ททท. นำสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC สู่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจต่อไป

ด้านนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. Create Demand : ททท. มีการเก็บข้อมูลว่านักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีความต้องการเดินทางในรูปแบบใด ผ่านการทำ Social Media Listening แบบสอบถาม จากทั้งนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ

2. Shape Supply : นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ออกแบบแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความต้องการของตลาด และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. Drive Collaboration : ททท.และหน่วยงานพันธมิตร จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

นางสาวณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การพัฒนาระบบ Thailand Pass เกิดจากการร่วมมือกันของหลากหลายหน่วยงาน และปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการอนุมัติเอกสาร ร่วมถึงเชื่อมโยงข้อมูลภาคส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด

ด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่หากเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขึ้นได้จริง จะสร้างประโยชน์แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก

นอกจากนี้ นายภูมิกิตติ์ เสนอว่า หากสามารถนำข้อมูลจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งมีปริมาณมหาศาล มาต่อยอด วิเคราะห์ข้อมูล อาจทำให้เห็นรูปแบบ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งจะทำให้ททท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนด้านการคมนาคม การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และวางกลยุทธ์เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนได้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ททท. จัดงาน Open House Open Data พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลดิจิทัลปฏิกิริยาของคุณ?