ทีเส็บชูวันสต็อปเซอร์วิส บริการข้อมูล “ธุรกิจไมซ์”
ทีเส็บชูวันสต็อปเซอร์วิส บริการข้อมูล “ธุรกิจไมซ์”
“ทีเส็บ” จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม www […] อ่านข่าวต้นฉบับ: ทีเส็บชูวันสต็อปเซอร์วิส บริการข้อมูล “ธุรกิจไมซ์”


“ทีเส็บ” จับมือภาครัฐ-เอกชน เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม www.thaimiceoss.com เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจไมซ์ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการแบบ One-Stop Service ขยายโอกาสด้านธุรกิจในประเทศไทย หนุนไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับโลก

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม www.thaimiceoss.com เพื่อช่วยเพิ่มบทบาทของทีเส็บ จากการเป็นผู้สนับสนุน (supporter) สู่การเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (facilitator) ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสด้านธุรกิจในประเทศไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของไมซ์ระดับโลก

โดยการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทีเส็บ และหน่วยงานภาครัฐ 18 องค์กร เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งการนำเข้าสินค้า การอำนวยความสะดวกนักเดินทาง โดยมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เห็นแนวโน้มธุรกิจไมซ์ในอนาคตว่ามีความสดใสมากยิ่งขึ้น งานนิทรรศการจะกลับมาเหมือนเดิม

ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ กล่าวว่า การจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาระบบ เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อบูรณาการการทำงาน เชื่อมโยงข้อมูลและขั้นตอนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

โดยสาระสำคัญของนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง One-Stop Service คือ การให้บริการผ่านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ, ลดขั้นตอนการดำเนินงาน, อำนวยความสะดวกการให้บริการด้านข้อมูลในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ, ให้บริการผ่านเว็บไซต์โดยการเชื่อมการบริการภาครัฐ, ผู้ให้บริการสามารถติดตาม-ตรวจสอบการดำเนินงานได้ และมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง

เว็บไซต์ www.thaimiceoss.com จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น link ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี key areas ประกอบไปด้วย 1.visa : กระบวนการขอวีซ่า, การรับรองลงตราวีซ่า 2.import : กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง, กระบวนการนำเข้าสินค้าเพื่อร่วมงาน, การเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.logistics : พิธีการนำเข้าสินค้าเพื่อร่วมงาน, พิธีการส่งออก, การขนส่งและโลจิสติกส์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสินค้า และ 4.ภาษี : การชำระและขอคืนภาษี

นอกจากนี้ ส่วน support areas ของเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย MICE organiser การประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน, venue ข้อมูลและช่องทางติดต่อศูนย์ประชุมและสถานที่จัดงาน, flight information ติดตั้งระบบค้นหาเที่ยวบิน, accommodation ข้อมูลและช่องทางติดต่อโรงแรม-สถานที่พักที่มีห้องประชุมรองรับ จำนวนห้องประชุม-ห้องอาหาร

นางศุภวรรณกล่าวเสริมว่า เว็บไซต์ Thaimiceoss.com จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของคน สิ่งของ สิ่งมีชีวิต และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึง Thaimiceconnect.com ซึ่งรวมผู้ให้บริการ จุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ ลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และสมาคม ซึ่งการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มดังกล่าว จะช่วยคลี่คลายปัญหาและข้อจำกัด การนำเข้าสิ่งของ การเดินทางของนักท่องเที่ยวไมซ์ได้

ขณะที่นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กล่าวว่า ในอดีตผู้ประกอบการมักเจอปัญหาในการจัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานชาวไทยหรือต่างชาติ ต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ศูนย์ One-Stop Service น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาลงไปได้มาก แม้จะเป็นเพียงเว็บไซต์ก็ตาม

“ในฐานะผู้ประกอบการ ขอฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีแนวคิดว่าการขจัดปัญหาความยุ่งยากของการจัดงาน อันจะสร้างความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่ม MICE” นายประวิชย์กล่าวและเสนอว่า หลังจากผ่านการเปิดให้บริการในเฟสที่หนึ่งไปแล้ว มีโจทย์ที่ต้องพิจารณา คือ ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการในไทยและต่างประเทศรับรู้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร

รวมทั้งจะทำอย่างไรที่จะเชื่อมโยงข้อมูลให้ไปไกลมากกว่า 18 หน่วยงานที่ร่วมมืออยู่ และเชื่อมโยงข้อมูลจากฝั่งผู้ประกอบการในประเทศไปยังชาวต่างชาติได้ สามารถทำเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องใช้เวลากับการขออนุญาตหลายแห่ง และข้อมูลมีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

อ่านข่าวต้นฉบับ: ทีเส็บชูวันสต็อปเซอร์วิส บริการข้อมูล “ธุรกิจไมซ์”ปฏิกิริยาของคุณ?