20 สมาคมท่องเที่ยวยื่น ประยุทธ์ เสนอ 5 ข้อเพิ่มขีดการแข่งขันอุตฯท่องเที่ยว
20 สมาคมท่องเที่ยวยื่น ประยุทธ์ เสนอ 5 ข้อเพิ่มขีดการแข่งขันอุตฯท่องเที่ยว
20 สมาคมท่องเที่ยวร่อนหนังสือถึงนายกบิ๊กตู่เสนอ 5 ข้อเพ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: 20 สมาคมท่องเที่ยวยื่น ประยุทธ์ เสนอ 5 ข้อเพิ่มขีดการแข่งขันอุตฯท่องเที่ยว


20 สมาคมท่องเที่ยวร่อนหนังสือถึงนายกบิ๊กตู่เสนอ 5 ข้อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมปลดล็อกมาตรการการเดินทางเข้าประเทศที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย 1 เมษายนนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมท่องเที่ยวจำนวน 20 สมาคมได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำเสนอแนวทางการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และมาตราการการเดินทางเข้าประเทศที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และเหมาะสมกับสถานการณ์ในการสร้างความสมดุลของการควบคุมการระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ธเนศ ตันติพิริยะกิจ

พร้อมส่งสำเนาถึงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยสาระหลักของหนังสือดังกล่าวนำเสนอให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนารูปแบบของการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก Phuket Tourism Sandbox จนถึง Test & Go ที่ดําเนินการในปัจจุบัน และได้ปรับลดเงื่อนไขด้านขั้นตอนและเอกสารให้ง่ายลง ซึ่งจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงเงื่อนไขและขั้นตอนของประเทศไทยกับนานาประเทศ พบว่าในหลายประเทศได้ปรับเงือนไขการเดินทางเข้าประเทศลงอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตัดสินใจเดินทางเข้าประเทศง่ายขึ้น อันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างเสริมสภาพเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ ให้เติบโตขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ และสามารถช่วงชิงความเป็นผู้นําในด้านรูปแบบการเปิดประเทศ และเป็นการเพิ่มโอกาส ศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวไทย

ดังนั้น จึงนำเสนอให้ปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย โดยขอให้มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ใน 5 ประเด็น ดังนี้คือ

1.พิจารณาทบทวนความจำเป็นของกระบวนการเดินทางเข้า Thailand Pass ว่ามีความจำเป็นในการคงอยู่ของระบบ Thailand Pass โดยเสนอให้มีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ

2.พิจารณาเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศจากเอกสารการรับรองการได้รับวัคซีนที่ครบตามเงื่อนไข เพียงอย่างเดียว โดยเสนอพิจารณายกเลิกการแนบเอกสารประกันโควิด-19 และเอกสารยืนยันที่พัก

3.พิจารณาการปรับวิธีการตรวจหาเชื้อจาก RT-PCR เป็น ATK ในการตรวจครั้งที่ 1 ในวันเดินทางถึง และยกเลิกการตรวจ ATK ในการตรวจครั้งที่ 2

4.ปรับวิธีการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง (HRC) โดยเสนอปรับวิธีจัดการผู้มีความเสี่ยงสูงโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ที่อนุญาตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ที่หากผลการตรวจ ATK เป็นลบในวันแรก สามารถทํางานตามปกติ บนมาตรการเฝ้าระวังและตรวจ ATK ทุก 2 วัน

5.ปรับลดจำนวนวันในการกักตัวผู้ติดเชื้อ จาก 10 วันให้คงเหลือ 5 วัน

โดยภาคเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่า การสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเริ่มจากการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสมต่อสถานการณ์ และได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยที่มีผลต่อการกระตุ้นต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง อันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยมีจุดยืนที่ชัดเจน และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในเวทีโลก

อ่านข่าวต้นฉบับ: 20 สมาคมท่องเที่ยวยื่น ประยุทธ์ เสนอ 5 ข้อเพิ่มขีดการแข่งขันอุตฯท่องเที่ยวปฏิกิริยาของคุณ?